Wel of geen transitievergoeding?

Sinds 2015 hebben werknemers die een dienstverband hadden dat ten minste twee jaar heeft geduurd, recht op een zog. transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang (oftewel transitie) naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. Daarnaast is het een compensatie voor het ontslag.

Wanneer is een transitievergoeding verschuldigd?

De werkgever moet een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst:

 • door de werkgever is opgezegd;
 • op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
 • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:

 • door de werknemer is opgezegd;
 • op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
 • na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

Of de betreffende medewerker een vast of tijdelijk contract had, maakt voor de aanspraak op de transitievergoeding niet uit.

Geen transitievergoeding

In de wet is een aantal gevallen opgenomen waarin de transitievergoeding niet is verschuldigd:

 • Einde voor achttiende verjaardag
  De transitievergoeding is niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt voor de achttiende verjaardag van de werknemer én de gemiddelde arbeidsduur twaalf uur of minder per week bedroeg.
 • Einde arbeidsovereenkomst AOW-gerechtigde leeftijd
  De transitievergoeding is ook niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet vanwege of nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere of lagere overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Ernstig verwijtbaar handelen werknemer
  Als het eindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, is geen transitievergoeding verschuldigd.

 

Verwijtbaar handelen werknemer

Voorbeelden waarin geen of een lagere transitievergoeding verschuldigd is:

 • Hij of zij heeft diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven gepleegd, waardoor het vertrouwen van de werkgever ernstig is geschaad;
 • De werknemer heeft in strijd met de gedragsregels van de organisatie, geld geleend uit de bedrijfskas en dit heeft tot een vertrouwensbreuk geleid;
 • De medewerker heeft controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van loonopschorting, niet nageleefd en daarvoor geen gegronde reden opgegeven;
 • De werknemer verschijnt veelvuldig en zonder goede reden te laat op het werk, waardoor de bedrijfsvoering wordt belemmerd. Werkgever heeft de werknemer hier al tevergeefs op aangesproken;
 • De werknemer heeft op oneigenlijke wijze geprobeerd zijn productiecijfers gunstiger voor te stellen. Daardoor is het vertrouwen van de werkgever ernstig beschaamd.

 

Afwijken

Ook in bovenstaande gevallen kan de kantonrechter de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen indien het niet toekennen ervan ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is de werkgever op grond van de wet geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Langdurige ziekte

Ook bij het ontslag van een werknemer die langdurig ziek is geweest, is een transitievergoeding verschuldigd. Tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer is op deze situatie expliciet ingegaan. De vraag of na twee jaar ziekte al dan niet een transitievergoeding betaald zou moeten worden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, is bevestigend geantwoord.
Dat betekent dat een werkgever – ook na twee jaar (volledige) arbeidsongeschiktheid – een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt.

Maximale vergoeding

De maximale transitievergoeding in 2017 is € 77.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 77.000.

 

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de transitievergoeding? Neem gerust contact op!

 

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by aopsan / Freepik</a>